โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
วันที่ 18 มกราคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า กล่าวคำประกาศเจตจำนงส...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา