โลโก้เว็บไซต์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เข้าหารือ มทร.ล้านนา  | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เข้าหารือ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 ตุลาคม 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เข้าหารือ มทร.ล้านนา การพัฒนาบุคลากรและการตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน AI Literacy ของภาคเหนือ
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้นำ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเต...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา