โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์  แก่ชุมชนบ้านม่อนแจ่ม พลักดันเป็นชุมชนเกษตรแปรรูปอย่างมีประสิทธิภาพ | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ แก่ชุมชนบ้านม่อนแจ่ม พลักดันเป็นชุมชนเกษตรแปรรูปอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 กรกฎาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 462 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งอาจารย์ ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรม ณ สถานีเกษตรหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่โครงการถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์ ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีในพื้นที่ชุมชนโดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ประกอบกับการส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนในพื้นที่ ให้มีการนำความรู้ด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

           ในการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การอบรมการทำเม็ดบีสด์จากผลไม้ การอบรมการทำเยลลี่กัมมี่จากผลไม้ การอบรมการทำสบู่จากผลไม้ พร้อมทั้งการอบรมการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการตลาดและการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยมีประชาชนโดยรอบ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สถานีเกษตรหลวงหนองหอย ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา