โลโก้เว็บไซต์ ISPFB 2023 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ISPFB 2023

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา 7th International Symposium on plasma and fine nanobubble ISPFB 2023 ณ Iwate University ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ & งานสัมมนา   7th In...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา