โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างบุคลากร กองนโยบายและแผน | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงสร้างบุคลากร กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ

ผู้บริหาร กองนโยบายและแผน
นางสาวโอปอล์  ลาวัลย์

นางสาวโอปอล์ ลาวัลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

งานบริหารและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน
นายจรินทร์ ทองทวี

นายจรินทร์ ทองทวี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้างานยุทธศาสตร์

นายธนชัย ทะสุใจ

นายธนชัย ทะสุใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพิทักษ์ชน จันทร์พิสุ

นายพิทักษ์ชน จันทร์พิสุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานแผนการเงินและงบประมาณ กองนโยบายและแผน
นายอาริต นาควิโรจน์

นายอาริต นาควิโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ

นางนงลักษณ์  วรพจน์พรชัย

นางนงลักษณ์ วรพจน์พรชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวอัญญ์ชลี  ดวงดี

นางสาวอัญญ์ชลี ดวงดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน
นางสาวยุพเรศ  บุญมา

นางสาวยุพเรศ บุญมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้างานติดตามและประเมินผล

นางสาววรินทร์ภัสสร์  อวดสม

นางสาววรินทร์ภัสสร์ อวดสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี วรกมล สันชุมภู

ว่าที่ร้อยตรี วรกมล สันชุมภู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา