โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างบุคลากร กองนโยบายและแผน | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงสร้างบุคลากร กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์
(รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้บริหาร กองนโยบายและแผน
นางสาวโอปอล์  ลาวัลย์

นางสาวโอปอล์ ลาวัลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
(รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

งานบริหารและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน
นายจรินทร์ ทองทวี

นายจรินทร์ ทองทวี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้างานยุทธศาสตร์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้างานยุทธศาสตร์)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายธนชัย ทะสุใจ

นายธนชัย ทะสุใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายพิทักษ์ชน จันทร์พิสุ

นายพิทักษ์ชน จันทร์พิสุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายต้นวงศ์  ปรีชานนท์

นายต้นวงศ์ ปรีชานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

งานแผนการเงินและงบประมาณ กองนโยบายและแผน
นายอาริต นาควิโรจน์

นายอาริต นาควิโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางนงลักษณ์  วรพจน์พรชัย

นางนงลักษณ์ วรพจน์พรชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวอัญญ์ชลี  ดวงดี

นางสาวอัญญ์ชลี ดวงดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน
นางสาวยุพเรศ บุญมา

นางสาวยุพเรศ บุญมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(หัวหน้างานติดตามและประเมินผล)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาววรินทร์ภัสสร์  อวดสม

นางสาววรินทร์ภัสสร์ อวดสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ว่าที่ร้อยตรี วรกมล สันชุมภู

ว่าที่ร้อยตรี วรกมล สันชุมภู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา