โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการบิน | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการบิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 เมษายน 2561 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา



มทร.ล้านนา ดูงาน พระจอมฯ ลาดกระบัง เดินหน้าเปิดหลักสูตรการบิน
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะทำงานหารือความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านหลักสูตรการบิน ในการผลิตกำลังคน ร่วมกับ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา