โลโก้เว็บไซต์ 100761 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

100761

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
                       คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหหน้าที่ใน...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา