โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนโรงงาน | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โรงเรียนโรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เดินหน้าสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สร้างครูพี่เลี้ยงร่วมเอกชน
ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ นำคณาจารย์  มทร.ล้านนา เชียงรายและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา