โลโก้เว็บไซต์ 191061 mou ครอบครัวพอเพียง | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

191061 mou ครอบครัวพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา สืบสานศาสตร์พระราชา “ปรัชญาความพอเพียง” สร้างนวัตกรรมพลเมืองรุ่นใหม่สู่ครอบครัวพอเพียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบและร่วมสร้างเครือข่ายครอบคร...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา