โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯประชุมจัดทำแผน | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์ฯประชุมจัดทำแผน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน 2561 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 2562 กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทยในยุค Thailand 4.0
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรง...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา