โลโก้เว็บไซต์ แสงฉานโปรเจค | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสงฉานโปรเจค

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มีนาคม 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาแสงฉานโปรเจค นิทรรศการโครงงานออกแบบนิเทศศิลป์ และโครงงานออกแบบมัลติมีเดีย(Art Thesis)
ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา