โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนาโครงการสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
วันที่ 8 มีนาคม 2562 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาว...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา