โลโก้เว็บไซต์ 22-08-62mou ต่อต้านคอรัปชั่น | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

22-08-62mou ต่อต้านคอรัปชั่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ร่วม ปปช.สานโครงการ D-Passport
           วันที่ 22 สิงหาคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดร.อรนุตฎฐ์ ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา