โลโก้เว็บไซต์ เตรียมพื้นที่รับเสด็จบ้านเลอะกรา อมก๋อย | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เตรียมพื้นที่รับเสด็จบ้านเลอะกรา อมก๋อย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา สร้างโอกาสการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำให้ชุมชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ด้วยไฟฟ้าระบบพลังงานผสมจากน้ำและแสงอาทิตย์
      วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา