โลโก้เว็บไซต์ เชิงดอยดอกไม้บาน | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิงดอยดอกไม้บาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนานักศึกษาวิทยาลัยฯ จัดขบวนรถบุปผชาติ ร่วมงาน “เชิงดอยดอกไม้บาน” ครั้งที่ 1  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ระดับ ปวช.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ แ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา