โลโก้เว็บไซต์ กพอ.ขุดลอกฝายขุนช่างเคียน | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กพอ.ขุดลอกฝายขุนช่างเคียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563 โดย กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนากองพัฒนาอาคารฯ มทร.ล้านนา นำบุคลากรขุดลอกฝายขุนช่างเคี่ยน เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้มหาวิทยาลัยฯ และชุมชนในพื้นที่
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอัครณี วงศ์ไชยยะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรภายในสำนักงานกองพัฒนาอาคารสถานที่ ขุดลอกตะกอนดิน เศษวัชพืช บริเวณฝายกักเก็บน้ำห้ว...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา