โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

                                 

  แผนปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

 

 

 

 

 

 รายงานประจำปี 2566     

               

       รายงานประจำปี 2565                  รายงานประจำปี 2564                        รายงานประจำปี 2563                      รายงานประจำปี 2562      

            

       รายงานประจำปี 2561                          รายงานประจำปี 2560                     รายงานประจำปี 2559

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา