โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

               

       รายงานประจำปี 2565                   รายงานประจำปี 2564                        รายงานประจำปี 2563                      รายงานประจำปี 2562      

            

       รายงานประจำปี 2561                          รายงานประจำปี 2560                     รายงานประจำปี 2559

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

enlightenedรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนประจำปี2566  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา