โลโก้เว็บไซต์ แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี


 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567   

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565   

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

 

 

 

 

 

       

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา