โลโก้เว็บไซต์ แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี


 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                          

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566         แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565                 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

 

     

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา