โลโก้เว็บไซต์ แผนพัฒนาความเป็นเลิศ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 2566 - 2570 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 2566 - 2570


แผนพัฒนาความเป็นเลิศ และแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี 2566 - 2570

enlightenedแผนพัฒนาความเป็นเลิศ และแผนปฏิบัติราชการ

   แผนพัฒนาความเป็นเลิศ 2566-2570

แผนปฏิบัติราชการ 2566-2570

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา