โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการปฏิบัติงานกองนโยบายและแผนประจาปีงบประมาณ 2566 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฏิทินการปฏิบัติงานกองนโยบายและแผนประจาปีงบประมาณ 2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา