โลโก้เว็บไซต์ วรินทร์ภัสสร์ อวดสม | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : วรินทร์ภัสสร์ อวดสม

บุคลากร
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวบุคลากร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ >> อ่านต่อ


เกี่ยวกับหน่วยงาน
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

กองนโยบายและแผน จัดตั้งเป็นส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา..  พ.ศ. 2550 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติราชการ จัดสรรงบประมาณ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกอง  นโยบายและแผนมีการพัฒนาเป็น... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา