โลโก้เว็บไซต์ KBS No.29 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

KBS No.29 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 7551 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โดย พิชาดา ศรีจันทร์, เบญจรัตน์ เตรียมแรง, สิราณี คำลือ และ อรุโณทัย ตาโน
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,2564.
จำนวน 40 หน้า
ISBN 978-974-625-921-7 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ:
หนังสือเรื่อง "การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT" นี้ สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT ในโรงเรือนระบบปิด เป็นส่วนหนึ่งจากผลการทดลองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การปลูกพืชไร้ดินด้วยเทคนิควัสดุปลูก การควบคุมการเป็นกรด-ด่าง pH และค่าการนำไฟฟ้า EC ของสารละลาย ตารางการใช้ปุ๋ย ขั้นตอนและวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

youtube
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา