โลโก้เว็บไซต์ รางวัลหน่วยวิจัยและนักวิจัยดีเด่น | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลหน่วยวิจัยและนักวิจัยดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มกราคม 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 9677 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ของแสดงความยินดีกับหน่วยวิจัยและนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ต่างๆโดยมี

     หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โดยมีหัวหน้าหน่วย อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง ลำดับที่ 4

     หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โดยมีหัวหน้าหน่วย ดร.ประเทียบ พรมสีนอง ที่ได้รับรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง ลำดับที่ 6 

     ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น อันดับที่ 1 ที่มีการเผยแพร่ผลงงานในวารสารทางวิชาการระดับชาติ และรางวัลนักวิจัยดีเด่น อันดับที่ 2 ที่มีการเผยแพร่ผลงงานในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

     อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น อันดับที่ 4 ที่มีการเผยแพร่ผลงงานในวารสารทางวิชาการระดับชาติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา