โลโก้เว็บไซต์ แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1880 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 107 หน้า
ปีพิมพ์ 2565

 

หมายเหตุ : ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน พ.ศ.2564

 

รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน มีปรัชญาเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ได้ดำเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน และส่งเสริมการพัฒนาของประเทศทั้งทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากและระดับประเทศ ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนำข้อมูลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลที่ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศระยะเวลา 5 ปี โดยมีธงเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ได้แก่ การพัฒนาความเป็นเลิศด้านเกษตรล้านนา ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างล้านนาสร้างสรรค์และเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนตาม Flagship ได้

 

จากนั้น คณะทำงานจึงได้จัดทำแผนปฏิรูปการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลทั้งการปฏิบัติภารกิจด้านบริหารองค์กร การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ ตลอดจนการปรับปรุงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านระบบธรรมาภิบาลที่คล่องตัวและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัย 

 

แนวทางการพัฒนาดังกล่าว ได้ถ่ายทอดออกมาเป็น หนังสือ "แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570" ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งจะเป็นกลไก และเครื่องมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ก้าวไปสู่อนาคตในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนา และมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

 

แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

  • 2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • 2.2 การปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • 2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าน่าจะได้รับ

ส่วนที่ 4 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน และมติประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :


 

อ่านแบบออนไลน์ :





ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา