โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566  กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

yes ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

yes ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566

กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”

โครงการวิจัย เรื่อง “ลมหายใจเชิงดอย : การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการทำงานให้บริการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะประชาชนของเครือข่ายเทศบาลลุ่มน้ำแม่กวง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มการเตือนภัยจุดที่มีความร้อน”

#RDIRMUTLxCONGRATULATIONS


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา