โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีนำผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 2023 China-ASEAN Education Cooperation week  | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีนำผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 2023 China-ASEAN Education Cooperation week

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 332 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุม 2023 China – ASEAN Week Education Cooperation Week (CAECW)  Guiyang China (29th-30th Aug 2023) ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี  ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและสาธารณประชาชนจีน ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd ในการประชุมความร่วมมือยังมีผู้บริหารจากคณาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี มทร.สุวรรณภูมิ และมทร.พระนคร รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอีกหลายแห่งเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้

            ในโอกาสนี้อธิการบดียังเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาในประเทศไทยกล่าวสุนทรพจน์ในด้านความร่วมมือ โครงการ หลักสูตรและการพัฒนาความร่วมมือในอนาคตในที่ประชุม China – ASEAN Week Education Cooperation Week (CAECW)  พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน Guizhou Radio and Television Station เรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างมทร.ล้านนา และ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College  หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ (New Energy Vehicle, EV) และหลักสูตร Bigdata ที่สอดคล้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเรื่อง The Belt and Road Initiative ที่ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 10 ในด้านการพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างสาธารธรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา