โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Team ศึกษาดูงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด การจัดการด้านสาธารณูปโภค และงานบริหารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL Team ศึกษาดูงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด การจัดการด้านสาธารณูปโภค และงานบริหารกิจการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายนริศ กำแพงแก้ว ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นำบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ ทั้ง 6 พื้นที่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ และกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ด้านการสื่อสารเชิงรุกและการตลาด งานบริหารกิจการนักศึกษาและงานการจัดการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย Digital Transformation ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) 

    จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามพันธกิจของหน่วยงานเพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในแต่ละด้านประกอบด้วย
1.บุคลากรจากกองประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายงานสื่อสารองค์กร มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าศึกษาดูงานการสื่อสารการตลาด (Digitalization และ Brand Management) และโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย Digital Transformation และคุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์ บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2.บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา  เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ณ ห้องประชุม Studio 3-1 ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) โดยมี ดร.ปนาลี แทนประสาน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา บรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และนำชมการจัดกิจกรรม KMUTT Entrepreneurship Event 2023
3.บุคลากรกองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วยระบบบริหารจัดการไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการเครื่องปรับอากาศ ระบบบริหารจัดการลิฟต์ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระบบการแจ้งเตือนไฟไหม้ ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ และการจัดการด้านภูมิทัศน์ภายในอุทยานการเรียนรู้ Learning Garden

      โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มทร.ล้านนาได้เกิดแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการเพิ่มศักยภาพทางด้านการสื่อสารองค์กร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมทั้งเกิดแนวคิดในนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ตอบโจทย์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนาในมิติต่างๆต่อไปได้

 


คลังรูปภาพ : ดูงาน มจธ._1-8-66
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา