โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับกรมสุขภาพจิตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำดูแลสุขภาพนักศึกษา รุ่น 1  | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับกรมสุขภาพจิตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำดูแลสุขภาพนักศึกษา รุ่น 1

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์สุขภาพจิตที่ 1  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1"  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต มีการเสริมสร้างพลังใจ มีเจตคติที่ดีต่อปัญหาสุขภาพจิตและสามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต  นำไปสู่การจัดการและป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ โดยมีการบรรยายถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ การให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน และระบบการดูแลและส่งต่อนักศึกษากลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต โดยทีมงานวิทยากรจากโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์สุขภาพจิตที่ 1  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้กิจกรรม "เติมพลังใจวัยว้าวุ่น  Stay Strong Stay Positive" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ตลอดจนการติดตามเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต และสามารถนำไปขยายผลในการทำงานและดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปได้ 
   ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Innovation ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา  ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายแพทย์กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสวนปรุงเป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ บุคลากรงานกิจการนักศึกษา และนักศึกษากลุ่มแกนนำเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย 
  สำหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ที่มีความประสงค์จะขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิต สามารถติดต่อได้ที่งานบริการให้คำปรึกษา กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา โทร. 053-921444 ต่อ 2400 หรือ https://www.facebook.com/RmutlStudentCare

Cr.นางวริศรา ยืนยงกุล เครือขายสื่อสารองค์กร มทร.ล้านนา ประจำกองพัฒนานักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา