โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


           เมื่อวันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ที่เข้ามาศึกษายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก โดยมีความหลากหลายและความรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามที่หลักสูตรของตนเองกำหนดเห็นถึงแนวทางการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา