โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับหน่วยงาน | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย วรินทร์ภัสสร์ อวดสม จำนวนผู้เข้าชม 1756 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองนโยบายและแผน จัดตั้งเป็นส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.. 
พ.ศ. 2550 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติราชการ จัดสรรงบประมาณ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกอง 
นโยบายและแผนมีการพัฒนาเป็นลำดับดังนี้ 

8 มกราคม 2548
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กำหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็น 
นิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ 
มาตรา 8 กำหนดว่ามหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานอธิการบดี (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6ก. 
18 มกราคม 2548) 

24 เมษายน 2550
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2550 ข้อ 1. ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น กองกลาง 
กองคลัง กองนโยบายและแผน 
กองบริหารงานบุคคล และกองพัฒนานักศึกษา 

14 พฤษภาคม 2550
กองนโยบายและแผน แบ่งงานภายในดังนี้ 
1. งานธุรการ 
2. งานยุทธศาสตร์และแผนแม่บท 
3. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
4. งานติดตามและประเมินผล 

พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน
กองนโยบายและแผน แบ่งงานภายในดังนี้ 
1. งานธุรการ 
2. งานยุทธศาสตร์และแผนแม่บท 
3. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
4. งานติดตาม ประเมินผล และประกันคุณภาพ

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

   ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของกองนโยบายและแผน 
ปรัชญา 
เป็นนักคิดและนักวางแผน มุ่งผลักดันกลไกการบริหารให้พัฒนามาตรฐานอุดมศึกษาที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานบริหารแผนและงบประมาณ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
พันธกิจ (Mission) 


พันธกิจ :
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. จัดทำแผนปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
4. กำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. ดำเนินการรายงานผลการประกันคุณภาพ
7. จัดทำติดตามรายงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย


วัตถุประสงค์ (Objective) 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดทำและปรับแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับบริบทซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนงาน และบริหารงบประมาณที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับ 
ทิศทางการบริหารราชการและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

SWOT

   SWOT ของกองนโยบายและแผน 
จุดแข็ง (Strength) 
๑. จัดสรรงบประมาณและควบคุมการใช้เงินให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๒. ผู้บริหารมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและการบริหารงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 
๓. บุคลากรส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการทำงานเป็นทำงาน มีความรักองค์กร มีความสามัคคี และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม 
๔. นำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์กับการวางแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดอ่อน (Weakness) 
๑. บุคลากรประจำในระดับปฏิบัติการมีน้อย เนื่องจากอัตรากำลังส่วนใหญ่ของกองนโยบายและแผน เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
๒. Career Path ของบุคลากรระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
๓. ไม่มีระบบและกลไกสำหรับการวัดระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ชัดเจน 
โอกาส (Opportunity) 
๑. รัฐมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 
๒. รัฐบาลได้มีนโยบายให้ประเทศได้มีการแข่งขันระดับโลกโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ 
ภัยคุกคาม (Threat) 
๑. กระบวนการจัดทำแผนและงบประมาณของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตามรัฐบาล ทำให้ระบบการทำงานต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลา 
๒. ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองที่ไม่แน่นอน จึงส่งผลให้ไม่บรรลุตามแผนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะความไม่แน่นอนของงบประมาณที่ได้รับ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา