โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับหน่วยงาน | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย วรินทร์ภัสสร์ อวดสม จำนวนผู้เข้าชม 4152 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองนโยบายและแผน จัดตั้งเป็นส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2550 มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติราชการ จัดสรรงบประมาณ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองนโยบายและแผนมีการพัฒนาเป็นลำดับดังนี้ 
 8 มกราคม 2548
 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กำหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็น นิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรา 8 กำหนดว่ามหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักงานอธิการบดี (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6ก. 18 มกราคม 2548) 

 24 เมษายน 2550
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2550 ข้อ 1. ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล และกองพัฒนานักศึกษา 

 14 พฤษภาคม 2550
 กองนโยบายและแผน แบ่งงานภายในดังนี้ 
 1. งานธุรการ 
 2. งานยุทธศาสตร์และแผนแม่บท 
 3. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
 4. งานติดตามและประเมินผล 


 พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2563
กองนโยบายและแผน แบ่งงานภายในดังนี้ 
 1. งานธุรการ 
 2. งานยุทธศาสตร์และแผนแม่บท 
 3. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
 4. งานติดตาม ประเมินผล และประกันคุณภาพ

 2563 จนถึงปัจจุบัน แบ่งงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563 ดังนี้
 1. งานบริหารและแผนยุทธศาสตร์
 2. งานติดตามและประเมินผล
 3. งานแผนการเงินและงบประมาณ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา