โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-06 | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-07-06

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 25 วรรค 5 และ มาตรา 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  ดังมีรายละเอียด... >> อ่านต่อ


องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง”
พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  “ยอกรนบ ประกบขันไหว้ ไขว่ขวัญน้อง”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีคณบดี ผู้แทนคณะ คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เข้าร่วม ณ บริเวณ โถงอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       อธิการบดีประ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา