โลโก้เว็บไซต์ การคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก | กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1081 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   


     เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก โดย อ.แมน ฟักทอง รองคณบดีเป็นประธาน และคณาจารย์ทุกท่านได้รับฟังวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการ แผนการบริหารจัดการ และพัฒนาสาขาของผู้ลงสมัครทั้ง 2 ท่าน ประกอบด้วย อ.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด และ อ.สมบัติย์ มงคลชัยชนะ โดยการลงคะแนนเลือกผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี" ซึ่งผลการลงคะแนน อ.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก เพื่อให้การบริหารงานตามภารกิจของสาขาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา